انتشار اوراق اختیار معامله برای ۶ نماد متأثر از نرخ ارز
رئیس اداره بازار مشتقات فرابورس ایران خبر داد:

انتشار اوراق اختیار معامله برای ۶ نماد متأثر از نرخ ارز

اخبار مالی: رئیس اداره بازار مشتقات فرابورس ایران از ایجاد نماد اوراق اختیار معامله با سررسید کوتاه‌مدت برای 6 نماد متأثر از نرخ ارز، هم‌زمان با موضوع مربوط به‌ توافق برجام خبر داد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها