فروش ۷۱ درصد اوراق دولتی از طریق بورس

فروش ۷۱ درصد اوراق دولتی از طریق بورس

اخبار مالی-از ابتدای امسال تا کنون ۵۱.۹۴۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۹ درصد از طریق بازار پول و ۷۱ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.