ضرورت توجه به سبد سهام‌داری و سرمایه‌گذاری برای فولاد مبارکه
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در جلسه کمیته عالی تحول تأکید کرد:

ضرورت توجه به سبد سهام‌داری و سرمایه‌گذاری برای فولاد مبارکه

اخبار مالی-نباید منابع مالی شرکت صرفا به نقدینگی و سودآوری محدود شوند، بلکه سبد سهام‌داری و سرمایه‌گذاری نیز باید به منابع مالی اضافه شوند و در این صورت است که ظرف چند ماه می‌توان به یک استراتژی بلندمدت کارآمد رسید.