مصرف برق در کشور چگونه است؟
مدیرکل مدیریت مصرف توانیر پاسخ می دهد؛

مصرف برق در کشور چگونه است؟

اخبار مالی- مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکین توانیر در خصوص وضعیت فعلی مصرف برق در کشور توضیحاتی را ارائه داد.