اقتصاد دولتی مانع احیای محیط زیست
استاد دانشگاه صداوسيما و كارشناس اقتصادي عنوان كرد:

اقتصاد دولتی مانع احیای محیط زیست

اخبار مالي- دولت در حال حاضر چاره اي جز اصلاحات ساختاري ندارد و يكي از اين اصلاحات، همين بحث ماليات سبز است.