۳.۳ کارت بانکی به ازای هر نفر صادر شده است
بانك مركزي اعلام كرد؛

۳.۳ کارت بانکی به ازای هر نفر صادر شده است

اخبار مالي- با توجه به اينكه تمامي كارت‌هاي بانكي مشتريان در شبكه پرداخت با شماره ملي ايشان مرتبط و قابل شناسايي است، امكان ايجاد كنترل و محدوديت براي تمامي كارت‌هاي بانكي هر شخص به راحتي امكان پذير است.