نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی کنترل می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با رئیس سازمان بورس

نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی کنترل می‌شود

اخبار مالی: رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تأکید بر لزوم یکپارگی سیاست‌های پولی و مالـی، تأکید کرد نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد.