عبور نقدینگی از ۵۴٠١ هزار میلیارد تومان

عبور نقدینگی از ۵۴٠١ هزار میلیارد تومان

اخبار مالی: حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال (۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه پارسال ۱.۰ واحد درصد کاهش یافته است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها