صد هزار تن نهاده دامی به قارچ و سموم آلوده شده است
به دلیل دپو و یک سال نگهداری در بنادر؛

صد هزار تن نهاده دامی به قارچ و سموم آلوده شده است

اخبار مالی- عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: حدود ۱۰۰هزار تن نهاده‌ دامی دپو شده بیش از یک سال در بنادر نگهداری شده‌ و دارای قارچ‌ها و سمومی است که برای دام زیان دارد.