حذف پلکانی یارانه گاز پر مصرف ها
پله 4 تا 12 مشترکان پرمصرف گاز هستند

حذف پلکانی یارانه گاز پر مصرف ها

اخبار مالی- از پله 4 تا 12 مشترکین پر مصرف گاز هستند که تعرفه آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند.