مطالبات سهامداران شنیده شد
پیام مصوبات حمایتی هیئت دولت به بازار سرمایه

مطالبات سهامداران شنیده شد

اخبار مالی:وزیر اقتصاد، مصوبات امروز هیئت دولت را حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این خواند که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع در درجه اول اهمیت دولت قرار دارد.