پولشویی در حوزه محیط زیست
گزارش:

پولشویی در حوزه محیط زیست

اخبار مالی - زمان آن رسیده است که همه اعضای نهادها و سازمانهای رسمی بین المللی در چارچوب اصول و رویه های استاندارد مقابله با پولشویی، از خود پرسش کنند که آیا فعالیت های بخش های مالی آنها در چارچوب اصول مبارزه با پولشویی زیست محیطی قرار دارد یا خیر.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها