پولشویی در حوزه محیط زیست
گزارش:

پولشویی در حوزه محیط زیست

اخبار مالی - زمان آن رسیده است که همه اعضای نهادها و سازمانهای رسمی بین المللی در چارچوب اصول و رویه های استاندارد مقابله با پولشویی، از خود پرسش کنند که آیا فعالیت های بخش های مالی آنها در چارچوب اصول مبارزه با پولشویی زیست محیطی قرار دارد یا خیر.