شناسایی۲ میلیون مودی جدید از طریق کارتخوان بانکی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

شناسایی۲ میلیون مودی جدید از طریق کارتخوان بانکی

اخبار مالی- رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس بررسی‌ صورت گرفته 70 درصد پوزهای بانکی مودی مالیاتی نیستند و پرونده مالیاتی ندارند، در 2.5 ماه حدود 2 میلیون مؤدی جدید شناسایی شد. فقط در آذرماه یک میلیون مؤدی جدید از طریق مراجعه به پوزهای بانکی شناسایی کردیم. کل مؤدیانی که در نظام مالیاتی اظهارنامه می‌دهند و آنهایی که طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کنند 3 میلیون و 200 هزار مؤدی هستند.