“سرمایه‌گذاری غیرمستقیم” توسعه‌دهنده و کاهنده نوسانات بازار
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عنوان کرد:

“سرمایه‌گذاری غیرمستقیم” توسعه‌دهنده و کاهنده نوسانات بازار

اخبار مالی: دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اقدام مثبتی برای بازارسرمایه است زیرا سبب می‌شود سفارش‌های پراکنده و حجم زیاد تقاضایی که ممکن است بدون تحلیل هم باشد را در دوران‌های صعود و رکورد بازار با افت کمتری مواجه کند، توجه به این موضوع کمک می کند تا نوسانات کلی بازارسرمایه کاهش یابد.