موانع پیاده‌سازی IFRS در بانکداری ایران
بر اساس شاخص های  ECL   وFV

موانع پیاده‌سازی IFRS در بانکداری ایران

اخبار مالی - بررسی فراچالش‌های پیاده‌سازی IFRS در صنعت بانکداری ایران با بکارگیری مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) و ارزش منصفانه (FV) .