درباره ما

سایت اخبار مالی وابسته به شبکه اخبارمالی و زیرمجموعه مجله تخصصی اخبار مالی است. این سایت اخبار، گزارش ها و مقاله های اقتصادی داخلی و خارجی را با اولویت بازارهای پولی و مالی در قالب متن و تصویر منتشر می کند.
رویکرد ما اطلاع رسانی حرفه ای، شفاف و دقیق با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش عمومی مخاطبین در حوزه های مربوطه و حمایت از فعالیت سالم اقتصادی است.
شبکه اخبار مالی یک مجموعه مستقل خصوصی است که وابستگی به هیچ یک از جریانهای سیاسی داخلی و خارجی ندارد.
این شبکه توسط تعدادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران تخصصی باهمکاری گروهی از کارشناسان و اساتید اقتصادی فعالیت می کند.