نامه دیوان محاسبات به رئیس کل بانک مرکزی
یادآوری تکالیف احصا شده در بودجه 1401

نامه دیوان محاسبات به رئیس کل بانک مرکزی

اخبار مالی- دیوان محاسبات کشور مهمترین تکالیف احصاء شده بانک مرکزی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را به رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد.
حذف پلکانی یارانه گاز پر مصرف ها
پله 4 تا 12 مشترکان پرمصرف گاز هستند

حذف پلکانی یارانه گاز پر مصرف ها

اخبار مالی- از پله 4 تا 12 مشترکین پر مصرف گاز هستند که تعرفه آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند.