ثبت چک های تضمین فقط در بانک ها
بر اساس اصلاحیه جدید انجام می گیرد

ثبت چک های تضمین فقط در بانک ها

اخبار مالی- از نیمه خرداد 1401 به بعد چک های تضمین شده فاقد شناسه 16 رقمی، امکان مبادله به صورت بین بانکی را نخواهند داشت.