بانک صادرات ۱۱ ریال سود بین سهامداران تقسیم کرد
با تصويب صورت‌هاي مالي سال ۹۹:

بانک صادرات ۱۱ ریال سود بین سهامداران تقسیم کرد

اخبار مالي - مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام بانك صادرات ايران برگزار و پس از بررسي صورت هاي مالي تاييد شد كه به ازاي هر سهم مبلغ ۱۱ ريال بين سهامداران تقسيم شود.