تشریح برنامه های بانک مرکزی برای حمایت غیرتورمی از تولید

تشریح برنامه های بانک مرکزی برای حمایت غیرتورمی از تولید

اخبار مالی: رئیس کل بانک مرکزی با تشریح حمایت عملیاتی از تولید با روش های غیرتورمی تاکید کرد: خوشبختانه با برنامه های بانک مرکزی تامین مالی بنگاه های تولیدی از طریق اوراق گام که روشی غیرتورمی است به مرز 20 هزار میلیاردتومان رسید.