جهش ۸۵ درصدی تراز عملیاتی بانک ملت در تیرماه

جهش ۸۵ درصدی تراز عملیاتی بانک ملت در تیرماه

اخبار مالی: بانک ملت توانست تراز عملیاتی خود را از مبلغ 89 هزار میلیارد ریال در تیرماه سال 1400 با حدود 85 درصد رشد، به مبلغ بیش از 164 هزار میلیارد ریال افزایش دهد و فاصله معنادار خود را از سایر رقبای بانکی حفظ کند.