بورس عامل گرانی است یا عامل از رونق افتادن رانت بازی؟
آیا

بورس عامل گرانی است یا عامل از رونق افتادن رانت بازی؟

اخبار مالی- برخی ها معتقدند بورس عامل افزایش قیمت در برخی اجناس در کشور است. این عقیده در حالی وجود دارد که بورس در چندوقت اخیر با ریزش رو به رو بوده است و در همین زمان کاهش شاخص بورس، قیمت اجناس افزایش داشته اند.حال با توجه به وضعیت کنونی می توان بورس را عامل افزایش قیمت دانست یا خیر؟