چالش های بازار نوپای سیمان در بورس چیست؟

چالش های بازار نوپای سیمان در بورس چیست؟

اخبار مالی، کارشناس بورس کالا: یکی از چالش های صنعت سیمان قیمت گذاری های دستوری است که ورود سیمان به بورس کالا، برای رهایی از این شیوه قیمت گذاری و  شفافیت بیشتر در این بازار اتفاق افتاد.