آمادگی بیمه ایران برای اجرای سند راهبردی
مدیر عامل بیمه ایران تاکید کرد:

 آمادگی بیمه ایران برای اجرای سند راهبردی

 اخبار مالی- «نوآوری باز»، «غلطان بودن» و «تحول دیجیتال»کلید واژه های اساسی سند راهبردی بیمه ایران است که در جمع شش راهبرد اساسی پیش بینی شده در سند، می درخشند.