چگونه بیمه ها سبز می شوند؟
سبز کردن محصولات سنتی شرکت های بیمه

چگونه بیمه ها سبز می شوند؟

اخبار مالی- نگرانی‌های زیست‌محیطی به یکی از دغدغه های عمومی و در نتیجه تاثیر گذار در فعالیت شرکت های بیمه بدل شده است. در اینجا سعی می شود تا چگونگی ترکیب ویژگی‌های «سبز» با محصولات بیمه سنتی را که می‌تواند به تحقق انتشار کربن صفرکمک کند و پاسخی باشد به دغدغه های عمومی پیرامون اقتصاد پایدار و زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم .
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها