نقش برخی بنگاه‌ها و تشکل‌ها در انحصار‌سازی تجهیزات و ملزومات پزشکی

نقش برخی بنگاه‌ها و تشکل‌ها در انحصار‌سازی تجهیزات و ملزومات پزشکی

اخبار مالی- بنا بر نص صریح قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سوم خرداد ۶۷ تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور مجوز فعالیت حتی انهدام تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط بر عهده این وزارتخانه است.