کالابرگ الکترونیکی مدل کارت سوخت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد:

کالابرگ الکترونیکی مدل کارت سوخت

اخبار مالی – میزان متوسط مصرف دهک‌های کم درآمد طی یک الی دو سال اخیر پایین آمده که میزان کل واردات به یک کالا مانند گندم افزایش پیدا کرده است.