کالابرگ الکترونیکی مدل کارت سوخت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد:

کالابرگ الکترونیکی مدل کارت سوخت

اخبار مالی – میزان متوسط مصرف دهک‌های کم درآمد طی یک الی دو سال اخیر پایین آمده که میزان کل واردات به یک کالا مانند گندم افزایش پیدا کرده است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها