کدام صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی شدند؟
دبیر کمیته اقدام ارزی تشریح کرد؛

کدام صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی شدند؟

اخبار مالی - دبیر کمیته اقدام ارزی اعلام کرد: صادرکنندگان سال ۹۷ که از تاریخ ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کردند، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش‌افزوده شدند.