بازار لوازم خانگی در کشورهای همسایه ۳۷ میلیارد دلار ظرفیت دارد
مدیرکل دفتر صنایع برق فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت؛

بازار لوازم خانگی در کشورهای همسایه ۳۷ میلیارد دلار ظرفیت دارد

اخبار مالی- لوازم خانگی در کشورهای همسایه 37 میلیارد دلار ظرفیت بازار دارد و مدیرکل دفتر صنایع برق فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت از هدف گذاری برای صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری در این حوزه خبر داد.