تولید سیمان کاهش و قیمت آن افزایش یافت
به دنبال قطعی برق شرکت های تولید سیمان؛

تولید سیمان کاهش و قیمت آن افزایش یافت

اخبار مالی- به دنبال قطعی برق در شرکت های سیمانی، تولید سیمان کاهش یافته و شرکت های سیمانی برای تامین منابع مالی ، قیمت محصولات سیمانی را افزایش دادند