عامل رانت در صنعت سیمان، قیمت گذاری های دستوری بود
رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان اظهار داشت:

عامل رانت در صنعت سیمان، قیمت گذاری های دستوری بود

اخبار مالی- رانت در صنعت سیمان باعث می شد هر پاکت سیمان 16 هزارتومانی، با قیمت 60 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد که این روند مبلغی 6 تا 7 هزار میلیاردی را عاید واسطه ها که حداکثر 15 نفر هستند کرد.