لزوم توجه به ETFها در سیاست‌گذاری‌ صندوق‌ها
مدیرعامل فرابورس ایران تاکید کرد:

لزوم توجه به ETFها در سیاست‌گذاری‌ صندوق‌ها

اخبار مالی: میثم فدائی مدیرعامل فرابورس ایران در همایش «سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم» با ارائه آماری در خصوص وضعیت و جایگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد: در دنیا حرکت به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اتفاق افتاده و ما نیز باید در سیاست‌گذاری صندوق‌ها به سمت ETFها برویم.