سیاستگذاری های راه و مسکن ضعیف است
وزیر راه و شهرسازی؛

سیاستگذاری های راه و مسکن ضعیف است

اخبار مالی- وزیر راه و شهرسازی برنامه ها و سیاستگذاری ها در وزارت راه را ضعیف توصیف کرد ودر ادامه از راه اندازی بانک زمین خبر داد.