بازار عراق برای ایران کوچک تر می شود
با توجه به چالش های مختلف ایران در صادرات؛

بازار عراق برای ایران کوچک تر می شود

اخبار مالی- صادرات ایران به عراق در حال کمتر شدن است. تطبیق خود و روش های تجاری با شرایط جدید راه حفظ این بازار صادراتی برای ایران است.