تفاوت قیمت کربن و مالیات کربن

تفاوت قیمت کربن و مالیات کربن

اخبار مالی- قیمت گذاری کربن یک رویکرد مبتنی بر بازار برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله کربن است و مالیات کربن نیزهزینه ای است که شرکت های مصرف کننده حامل های انرژی مبتنی بر کربن در نتیجه وضع مقررات ناشی از تعیین سقف و کف مصرف پرداخت می کنند.