یارانه ها معکوس پرداخت شدند
در سال 98؛

یارانه ها معکوس پرداخت شدند

اخبار مالی- بر اساس گزارش سال 98 سازمان برنامه و بودجه، 25 درصد یارانه بنزین به دهک دهم و تنها 1.2 درصد از این سهمیه به دهک اول پرداخت شده است.