امکان حذف یارانه پنهان در اقتصاد ایران
گزارش:

امکان حذف یارانه پنهان در اقتصاد ایران

اخبار مالی- بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، سال 1400 میزان یارانه پنهان پرداخت شده در کشور به میزان (۱.۶۰۳.۰۰000000000۰ریال) چیزی حدود 63 میلیارد دلار برآورد شده است