تاثیر متاورس بر خدمات مالی
سونامی تکنولوژی دربازارها

تاثیر متاورس بر خدمات مالی

اخبار مالی- با ظهور و گسترش فناوری متاورس به غیر از بخش خرده فروشی، ماهیت کار نیز درحال تغییر است که نمونه هایی از آن را می توان در صنعت خدمات مالی مشاهده کرد.
صندوق ملی محیط زیست ترک فعل کرده است
در گزارش دیوان حسابرسی اعلام شد:

صندوق ملی محیط زیست ترک فعل کرده است

اخبار مالی- راه اندازی صنایع آب بر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد که این امر بعضاً بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم می خورد و می تواند نابودی منابع آبی را در پی داشته و خشکسالی را تسریع نماید.