چاره ای جز افزایش نرخ بهره نیست
بانک تسویه بین المللی :

چاره ای جز افزایش نرخ بهره نیست

اخبار مالی- بانک تسویه بین المللی برای کنترل نرخ تورم نسخه افزایش نرخ بهره را تجویز کرد با امید به عدم بروز رکود اقتصادی.