انسداد مبالغ حساب های کشنده چک برگشتی
، به مقدار وجه چک انجام می گیرد

انسداد مبالغ حساب های کشنده چک برگشتی

اخبار مالی- در لحظه ارسال چک برگشت خورده به بانک مرکزی، این بانک فرایند مسدود سازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب های فرد از همان لحظه آغاز می کند.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها