انسداد مبالغ حساب های کشنده چک برگشتی
، به مقدار وجه چک انجام می گیرد

انسداد مبالغ حساب های کشنده چک برگشتی

اخبار مالی- در لحظه ارسال چک برگشت خورده به بانک مرکزی، این بانک فرایند مسدود سازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب های فرد از همان لحظه آغاز می کند.