جریمه های شخص ثالث بخشیده شد
برای وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه

جریمه های شخص ثالث بخشیده شد

- بیمه مرکزی ج.ا.ایران شرکت های بیمه را مکلف به بخشش جریمه وسایل نقلیه زمینی فاقد بیمه نامه کرد.