سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظام سلامت، توسعه این صنعت را در پی دارد
گزارش:

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظام سلامت، توسعه این صنعت را در پی دارد

اخبار مالی-  اهمیت رشد و توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت در ایران بر کسی پوشیده نیست و از مزایای بی‌شمار آن می‌توان عدم وابستگی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به خارج، افزایش اشتغال جوانان، رشد و توسعه گردشگری سلامت، کاهش هزینه‌های درمان، جلوگیری از خروج ارز، افزایش صادرات و ارزآوری، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اشاره کرد.