مسئله قیمت سیمان تنها برق نیست

مسئله قیمت سیمان تنها برق نیست

اخبار مالی - قیمت سیمان تنها به موضوع قطعی برق مرتبط نیست بلکه متغییرهای دیگری چون شیوه نرخ گذاری و نحوه عرضه نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار در این باره هستند.