قیمت ها در بازار بیمه باید واقعی شود
معاون اقتصادی رئیس جمهور:

قیمت ها در بازار بیمه باید واقعی شود

-نباید اجازه داده شود در بازار بیمه برای جذب مشتری بیشتر تنظیم قیمت‌های غیر واقعی شکل بگیرد، این مهم با نظارت بیمه مرکزی محقق می‌شود.