تکلیف انتشار اوراق مالی اسلامی مشخص شد
با تصویب هیات وزیران

تکلیف انتشار اوراق مالی اسلامی مشخص شد

اخبار مالی- انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خرید انجام می شود.