ارزهای آزاد شده کجا می روند
رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ داد:

ارزهای آزاد شده کجا می روند

اخبار مالی - ارزهای آزاد شده در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا براساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود.