مشکل بازار، بورس بازها نیستند
اصغر سمیعی زفر قندی؛

مشکل بازار، بورس بازها نیستند

اخبار مالی- بورس بازی جزئی از بازار است و بورس بازان همواره وجود دارند و هیجانی که برای بورس بازی وجود دارد، مثل یک مسابقه ورزشی برخی از مردم را به طرف خود جذب می کند.