ریسک های بیمه در اقتصاد سبز
یک کارشناس صنعت بیمه

ریسک های بیمه در اقتصاد سبز

اخبار مالی - توجه به محیط زیست و گرایش به سوی اقتصاد با کربن صفر به سرعت در حال گسترش است. به ترتیبی که در برخی کشور ها شاخص های زیست محیطی و کاهش کربن به عنوان معیارهای مهم در ترازنامه های مالی جای داده شده اند.