افزایش عرضه اوراق بدهی دولتی

افزایش عرضه اوراق بدهی دولتی

اخبار مالی-بر اساس آمار، عرضه اوراق بدهی دولتی به عنوان یکی از راهکارهای جذب منابع و مدیریت نقدینگی در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل، افزایش داشته است.